• Informace pro media
  • info@watsu-czech.cz

ČLENSTVÍ A PARTNERSTVÍ SVT

ČLENSTVÍ

Členem SVT může být fyzická osoba starší 18 - ti let, která je studentem nebo terapeutem registrovaným pod WABA, dodržuje Kodex kvality a Etický kodex daný SVT.

- Členství vzniká dnem přijetí platby za členský příspěvek a splněním podmínek daných pro členství v SVT. Splnění podmínek posuzuje a průběžně dozoruje prezidium SVT. Členství zaniká vystoupením člena z SVT nebo jeho vyloučením, o kterém rozhoduje Rada SVT.

- Výše ročního členského příspěvku pro rok 2018 byla na valné hromadě SVT dne 3.12.2017 stanovena na 2100,- Kč/ročně 

PARTNERSTVÍ

Partnerem SVT může být fyzická osoba starší 18 - ti let, která je příznivcem vodních terapií a skupin vodních terapií mimo WABA,  podporující právnická osoba nebo její organizační složka.

- O přijetí partnera do SVT rozhoduje jeho prezidium na základě podané přihlášky. Partnerství vzniká na základě podané přihlášky ode dne podpisu partnerské smlouvy. Partnerství zaniká vystoupením partnera z SVT nebo jeho vyloučením, o kterém rozhoduje Rada SVT.

- Forma ročního nebo jednorázového partnerského příspěvku je:
a) zcela dobrovolná (bez nároku na členské výhody)

b) ve stejné výši jako je členský příspěvek, tzn.minimálně 2100,- Kč/ročně za osobu (v tomto případě lze uplatnit výhody, o kterých se rozhodlo na valné hromadě SVT dne 3.12.2017
c) SVT může od Partnera přijmout jakýkoliv dar nebo poskytnout slevu, která bude v zájmu šíření vodních terapií nebo bude mít uplatnění při provádění nebo vyučování vodních terapií.

Odkaz přihlašovací formulář

Využití  členských a partnerských příspěvků se přímo vztahuje k podpoře a rozvoji vodních terapií na území ČR formou propagace a dalších aktivit spolku, které mají za úkol šířit povědomí o vodních terapiích mezi širokou veřejnost – například pořádání mezinárodního dne Watsu, ochutnávky vodních terapií pro veřejnost zdarma, prezentace a přednášky o vodních terapiích, podpora studentů při výukovém programu apod.